KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı K.V.K.K.’nun 10.maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen Demiryolu Lojistik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) çalışanlar dışındaki veri sahibi ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışanlarımıza yönelik aydınlatma yükümlülüğü kurum içerisinde ayrıca yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda;

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

Şirket’in hangi tür kişisel verileri, hangi amaçlarla işlediği, kimlere aktardığı, ne kadar süreyle sakladığı, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) bildirilmiş olup, bu bildirimleri https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden “sicil sorgulama” butonuna tıklayarak ve gelen ekranda Şirket unvanını girerek sorgulayabilirsiniz.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ :

Unvanı: Demiryolu Lojistik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Merkez Adresi: Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:106/20 Çankaya/ANKARA

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz;

Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle sınırlı olarak işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Toplanan kişisel verileriniz münhasıran yukarıda bahsedilen maksatlarla (veya yakından ilgili olduğu ikincil bir maksatla, örneğin saklamak için) işleme alınır ve sadece 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kamu kurumlarına, iş ortaklarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize, kati surette bilmeleri gerektiği ölçüde aktarılır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz; bilgi işlem sistemlerinin kullanılması sırasında (e-posta haberleşmesi vb.) otomatik olarak, diğer durumlarda ise otomatik olmayan yollarla;

Sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. 6698 SAYILI K.V.K.K. KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ:

Veri sorumlusuna başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  6. 6698 sayılı Kanunda sayılı şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, veri sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. İşlemin ayrıca bir harcamayı gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

DL © All Rights Reserved.2024

Powered by Templatation